Het aankoopproces

Vastgoed aankopen in Italië is niet zo moeilijk en traag als het eerst wel kan overkomen – en het is zeker niet iets waar u bang voor hoeft te zijn !

We gaan samen de basisprocedure overlopen en u aanduiden waar iedereen voor zorgt. Als u interesse hebt voor één vanonze eigendommen en u wenst meer details over het aankoopproces, aarzelt u dan niet even kontakt op te nemen.

Eerste stap : Het aanbod

Als u het geschikte eigendom hebt gevonden is de eerste stap het uitbrengen van een mondeling prijsvoorstel bij de vastgoedagent. Hierbij gaat u goed opletten dat in de aangeboden prijs ook rekening is gehouden met kosten voor afpalen, eventueel servituut, enz. Een goeie vastgoedmakelaar kan u daarbij helpen.

Tweede stap : het onderhands kontrakt

Als uw aanbod aanvaard wordt hebt u meteen de diensten nodig van een notaris (‘notaio’).Sommige kopers spreken hiervoor eveneens een jurist of advokaat aan, dat is hun vrije keuze.

De vastgoedagent maakt een voorlopg kontrakt op waar vooral beschreven wordt wat verkocht werd en voor welke prijs. Er zijn twee soorten voorlopige kontrakten : een ‘compromesso’ en een ‘proposta di acquisto’. Voor de compromesso moeten beide partijen aanwezig zijn om samen het document te ondertekenen, terwijl de ‘proposta d’acquisto’kan opgestuurd worden zodat koper en verkoper elk om beurt hun handtekening plaatsen. De koper die tekent schrijft meteen ook een voorschot cheque uit – meestal voor 10% van de prijs van het bastgoed. Deze wordt ter beschikking gesteld van de verkoper als die ook het kontrakt getekend heeft.

Als het kontrakt voorwaarden of opheffende clausules bevat zal de cheque bewaard blijven in het agentschap tot de voorwaarden vervuld zijn.

Eens de verkoper het kontrakt tekent en de voorschot cheque inkasseert wordthet kontrakt voor beide partijen bindend. Als de verkoper zich terugtrekt moet hij u twee keer het voorschot terugbetalen.

Als u, de koper, van de aankoop afziet, verliest u uw voorschot.

De verkoper is verplicht dit eerste kontrakt te laten registreren binnen de maand na ondertekening, maar de kostprijs daarvan is voor de aankoper (de prijs is afhankelijk van het aantal lijnen, en is niet duur want deel van die prijs wordt dan weer in vermindering gebracht van de uiteindelijke taksen die de verkoopakte belasten).

Het onroerend goedkantoor zal u ook zijn nota voorleggen. In Italië alle zoekwerk en kontrakten worden gedeeld door het agentschap en de notaris. Alle zoekwerk voor het kontrakt kunt u echter ook zelf uitvoeren en dan laten goedkeuren door een notaris. Dit raden we u echter af, tenzij u bekend met dit soort formaliteiten en de italiaanse taal goed beheerst.

Derde stap : Afsluiting

Dit is de laatste etape van het aankoopproces : “il Rogito”. De Italiaanse notaris maakt de definitieve verkoopsakte op en het eigendomsrecht van het vastgoed wordt aan u overgemaakt. In Italië moeten zowel koper als verkoper fysisch aanwezig zijn voor het verlijden van de verkoopsakte, maar het is mogelijk dat u een plaatselijk persoon in uw plaats te komt tekenen, mits u daarvoor volmacht hebt toegekend.

Kosten

De prijs per eigendom die u op de website vindt is wat inderdaad voor het vastgoed moet betaald worden; de verdere kosten voor de aankoop I Italië mag u schatten op 15% van de waarde van het vastgoed. Die bevatten het volgende:

Vastgoedmakelaarskommissie

Dit is 3-4% van de aankoopprijs, plus 20% BTW.

Mignon Potenza recent u eveneens 3% van de verkoopprijs aan plus 20% BTW.

Notaris ereloon

Dit bedraagt 2.5% van de aangegeven prijs voo het eigendom.

Zegel en registratierechten

Deze kunnen 10% bedragen van de aankoopprijs voor niet verblijfhouders en 4% voor verblijfhouders. Indien u binnen de 18 maanden na de aankoop verblijfshouder wordt, is het gunsttarief van 4% ook toepasselijk. Het is echter zo dat als u niet verblijfhouder wordt binnen dat tijdperk dat u wel 15% taksen zult moeten betalen. Als uw aankoop land betreft wordt dit 18%.

Wie komt erbij kijken ?

Vastgoedmakelaar

Zoals in de meeste landen is de bemiddelaar tussen verkoper en koper. Zij staan ook in voor de bankrekening, nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit, en zelfs belastingwetgeving. Voor hun loon leveren ze u een aantal nuttige diensten. De betere makelaar zal ook de eersten ICI betalingen organiseren, en u advies verlenen over plaatselijke handelaars et bouwbedrijven. Ze beschikken over informatie van onschatbare waarde in verband met infrastruktuur, ontwerp van plannen, plaatselijke gewoontes, tradities en dergelijks.

De notaris

Het is de koper’s verantwoordlijkheid een notaris aan te duiden die zal instaan voor overdracht van de eigendomstitel en het innen van taksen. Het is aan te raden een plaatselijke notaris te kiezen omdat u allen, makelaar, koper (of zijn gevolmachtigde) en notaris op de aakoopdag aanwezig zult moeten zijn.

De notaris zal de identiteit nagaan van diegenen betrokken in de aankoop, hij verifieert en kontroleert alle transakties, berekent en ontvangt de taksen op de verkoop en zorgt voor de registratieformaliteiten.

Global, Local, Personal

Uw voorkeurlijst

Inloggen of zich registreren om een voorkeurlijst op te stellen

Uw wachtwoord vergeten?